Privačių miškų savininkams

Sodmenų ir dekoratyvinių augalų kainos 2018 metais.

Sodmenų kiekiai pardavimui 2018 metais.Dėl padarytų miškui pažeidimų apskaitos
      Vadovaujantis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2003 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-251 ir generalinio miškų urėdo 2007m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. 1B-300 redakcija „Dėl abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos“  (Žin., 2004, Nr. 38-1264; 2008, Nr. 5-203) patvirtintu Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašu, prašome privačių miškų savininkus pastebėjusius savo valdose abiotinių veiksnių pažeidimus, tame tarpe ir vėjovartas bei vėjalaužas, per penkias kalendorines dienas informuoti girininkiją, kurios teritorijoje yra jūsų miško valda. Girininkas jūsų pastebėtus pažeidimus užfiksuoja Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale. Tai yra svarbu tiems miškų savininkams, kurie norės siekti ES paramos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui, kadangi remiantis įrašais bus išduodamos pažymos dėl stchinės nelaimės pažeisto ploto nustatymo fakto. Miško savininkai ES paramos gali tikėtis, kai ne mažesniame kaip 0,5 ha miško plote audra išlaužė arba išvertė ne mažiau kaip pusę medžių.

     Privačių miškų savininkai konsultuojami jiems rūpimais klausimais kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. prašome kreiptis į artimiausią girininkiją arba miškų urėdija. Telefonas pasiteirauti (8 428) 71302.                                                                                Patvirtinta                                                                                VĮ Raseinių miškų urėdo                                                                                2015-03-02 įsakymu Nr. V-30 
PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.Nr.Paslaugų įkainiaiMato vnt.Vnt.kaina € be PVMVnt. kaina Lt be PVM
1.Miško želdinimo projekto parengimasha28,0096,68
2.Dirvos paruošimasha120,00414,34
3.Dirvos ruošimo technikos nuvykimas į darbo vietąkm0,802,76
4.Sodmenų sodinimast.vnt60,00207,17
5.Želdinių, žėlinių pildymast.vnt65,00224,43
6.Želdinių apsauga nuo žvėrių repelentais (darbas)t.vnt12,0041,43
7.Sodmenų apsauga individualiom apsaugom (darbas)t.vnt0,351,20
8.Sodmenų transportavimaskm0,802,76
9.Jaunuolynų ugdymasha170,00586,98

                  Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo

      Informuojame, kad LR aplinkos ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-859 ir LR aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-970  “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 “Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų” pakeitimo ir papildymo (Žin., 2008, 45-1702; Žin., 2010, 124-6336; Žin., 2013, 135-6894) pakeisti miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (nurodyti reikalavimai miško želdinių ir žėlinių rūšinės sudėties parinkimui, patikslintas galimas spygliuočių bei hibridinių drebulių želdinių tankis įveisiant mišką, pakeistos miško želdinimo ir žėlimo projekto valstybinėje bei privačioje žemėje formos ir kt.).

    Prašome miško savininkus rengiant projektus ES paramai gauti vadovautis naujai įsigaliojusiais Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimais.

                           Privačių žemių savininkams, pretenduojantiems gauti ES paramą

        Informuojame, kad privačių žemių savininkai pretenduojantys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-202 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritis „Miško veisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, „Investicijos, kuriomis didinamas miško ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ir „Investicijos į miškininkystės technologijas“, kartu su miško želdinimo ir žėlimo projektu, parengtu pagal miško atkūrimo ir įveisimo Nuostatų 6 priede patvirtintą formą ir reikalavimus, skirtu įveisti mišką, atkurti pažeistą mišką ar pertvarkyti medynus ir krūmynus, pateikiamas Prašymas įvertinti ir patvirtinti projektą. Jei miškas įveisiamas ne miško žemės sklype pateikiama leidimo kopija, jei planuojama mišką sodinti arčiau kaip 15 metrų nuo kaimyninio sklypo ribos, pateikiama gretimo žemės savininko sutikimo kopija bei kiti dokumentai. 

Privačių miškų savininkams

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų