VALSTYBĖS ĮMONĖS RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSTATAI

Bendroji dalis

1. Valstybės įmonės miškų urėdijos pavadinimas – Valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija (toliau – MU).
2. MU buveinė: Norgėlų kaimas, Raseinių rajonas.
3. MU yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą MU įstatuose numatytą veiklą. MU kompleksinė miškų ūkio veikla – veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apasaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais.
4. MU visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o MU turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis. MU neatsako už valstybės prievoles.
5. MU savininko teise ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Generalinė miškų urėdija).
6. MU savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių, Miškų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos bei Generalinės miškų urėdijos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
7. MU suteikta valdyti valstybinė miško žemė skirstoma į girininkijas, kurios stegiamos ir likviduojamos Generalinės miškų urėdijos sprendimu.
8. MU yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos pavadinime privalomi žodžiai „valstybės įmonė“ arba šių žodžių santrumpa „VĮ“.
9. MU turi apvalų antspaudą su savo pavadinimu ir žodžiais „Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos“.
10. MU skelbia viešą informaciją, kurios privalomą skelbimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas bei kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
11. MU finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
12. MU veiklos terminas neribojamas.
Miškų urėdijos tikslai, funkcijos ir ūkinė veikla

13. Svarbiausieji MU tikslai:
13.1. išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus, biologinę įvairovę; formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką; formuoti produktyvius medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos funkcijas;
13.2. tvarkyti ir saugoti jai suteiktus valdyti valstybinius miškus pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus.
13.3. užtikrinti racionalų miškų išteklių naudojimą, miškų produktyvumo didinimą, nepertraukiamai teikti medieną;
13.4. teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus;
14. MU, vykdydama jai pavestus uždavinius,:
14.1. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybinius miškus ir jais disponuoja įstatymų nustatyta tvarka;
14.2. augina sodmenis, atkuria bei įveisia mišką, prižiūri želdinius ir žėlinius;
14.3. vykdo pagrindinio ir tarpinio naudojimo bei kitus miško kirtimus, ruošia žaliavinę (apvaliąją) medieną;
14.4. saugo mišką nuo gaisrų, kenkėjų, ligų, nuo žvėrių daromos žalos, ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams veiksnių;
14.5. likviduoja miškų plotuose audrų, gaisrų, potvynių, medynų džiūvimo ir kitų neigiamo gamtos reiškinių poveikio miškams padarinius;
14.6. Vyriausybės nustatyta tvarka nuomoja valstybinę miško žemę poilsiui ar kitiems tikslams, išskyrus miškų ūkio veiklai organizuoti;
14.7. saugo mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos;
14.8. rūpinasi laukinės gyvūnijos gausinimu ir apsauga; įvertina neigiamo poveikio, daromo elninių žvėrių miško želdiniams pokytį; prižiūri ir tvarko profesionalios medžioklės plotus;
14.9. teikia nustatytąja tvarka pretenzijas ir ieškinius fiziniams bei juridiniams asmenims dėl jų neteisėtos veikos ir padarytos žalos atlyginimo;
14.10. Vyriausybės arba jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka naudoja mišką bei jo išteklius (medienos ir kitų miško išteklių ruošai, moksliniams tyrimams, mokymui, bitininkystei, gamtinių kompleksų apsaugai ir kitiems įstatymams neprieštaraujantiems tikslams);
14.11. įrengia ir prižiūri sausinamąjį tinklą; tiesia miško vidaus kelius ir juos prižiūri;
14.12. atrėžia biržes įvairių rūšių miško kirtimams ir įvertina jas;
14.13. nustatyta tvarka parduoda nenukirstą mišką, žaliavinę (apvaliąją) medieną, kitus miško išteklius ir produkciją;
14.14. nustatyta tvarka suteikia tarnybines žemės dalas;
14.15. įgyvendina kitas Lietuvos Respublikos miškų įstatyme numatytas miškų atkūrimo, priežiūros, apsaugos bei naudojimo priemones;
15. MU, įgyvendindama svarbiausius tikslus ir uždavinius, vykdo šią ūkinę veiklą (ūkinė veikla registruojama pagal Statistikos departamento patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):
15.1. Kitų daugiamečių augalų auginimas (01.19);
15.2. Miško medžių auginimas ir kita miškininkystė veikla (02.10);
15.3. Medienos ruoša (02.20);
15.4. Miškininkystei būdingų paslaugų veikla (02.40);
15.5. Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba (46.22);
15.6. Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba (46.71);
15.7. Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių renginių didmeninė prekyba (46.73);
15.8. Krovininis kelių transportas (49.41);
15.9. Krovinių tvarkymas (52.24);
15.10. Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla (55.10);
15.11. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20);
15.12. Kita sportinė veikla (93.19);
Miškų urėdijos teisės ir pareigos

16. MU gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įmonės įstatams ir jos veiklos tikslams.
17. MU įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per MU vadovą – miškų urėdą. MU negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendinančią Generalinę miškų urėdiją.
18. MU privalo turėti bent vieną sąskaitą banke.
19. MU draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.
20. MU parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
21. MU prekių (paslaugų) pirkimus vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
22. MU buveinėje turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie šiems filialams perduotą turtą, taip pat informacija apie jų veiklą saugomi filialų buveinėse.
23. MU turi teisę:
23.1. verstis jos įstatuose nurodyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
23.2. savo prievolių įvykdymui užtikrinti gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;
23.3. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
23.4. disponuoti bet kokiu MU trumpalaikiu turtu ir visiškai susidėvėjusiu ilgalaikiu turtu, o jeigu tai nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, – ir kitu MU turtu;
23.5. valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka;
23.6. nustatyti savo produkcijos, jos teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kita įstatymų nustatyta institucija;
23.7. suderinus su Generaline miškų urėdija, steigti MU filialus ir atstovybes;
23.8. vykdyti kitus veiksmus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams.

Miškų urėdijos valdymas

24. MU savininkė yra valstybė. Valstybės savininko teises ir pareigas įgyvendina viena valstybės institucija – Generalinė miškų urėdija.
25. MU valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Generalinė miškų urėdija, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – miškų urėdas.
26. Miškų urėdas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti MU interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir miškų urėdas per 10 darbo dienų privalo apie tai pranešti Generalinei miškų urėdijai.
27. MU valdymo organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais.
28. MU valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.
29. MU valdyba sudaroma iš 5 narių. MU valdybos nariais gali būti Generalinės miškų urėdijos valstybės tarnautojai ir MU vadovas. Valdybos nariai veiklą pradeda nuo jų paskyrimo dienos. Į MU valdybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, neturintys balsavimo teisės.
30. MU įstatus keisti ir papildyti iniciatyvos teisę turi miškų urėdas ir Generalinė miškų urėdija. MU įstatai tvirtinami Generalinės miškų urėdijos vadovo arba jo įgalioto asmens parašu ir Generalinės miškų urėdijos antspaudu.
31. Generalinė miškų urėdija:
31.1. nustato MU strategiją;
31.2. priima sprendimą pakeisti MU buveinę;
31.3. tvirtina MU įstatus ir jų pakeitimus;
31.4. skiria ir atšaukia miškų urėdą, nustato darbo sutarties su miškų urėdu sąlygas, MU vardu sudaro ir nutraukia darbo sutartį su miškų urėdu, tvirtina miškų urėdo pareigybės nuostatus;
31.5. skiria ir atšaukia valdybos narius;
31.6. nustato MU privalomąsias miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normas, kontroliuoja jų įvykdymą bei kitą MU ūkinę-finansinę veiklą;
31.7. nustato MU metinių atskaitymų į privalomąjį rezervą iš paskirstytinojo pelno dydžius;
31.8. tvirtina audituotą MU metinę finansinę atskaitomybę ir pelno (nuostolių) paskirstymą;
31.9.nustato papildomos informacijos, kuri pateikiama MU veiklos ataskaitoje, reikalavimus;
31.10. parenka audito įmonę ir MU vardu sudaro su ja sutartį;
31.11. priima sprendimą reorganizuoti MU;
31.12. priima sprendimą pertvarkyti MU, išskyrus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatytas išimtis;
31.13. priima sprendimą likviduoti MU ir atšaukti MU likvidavimą;
31.14. paskiria ir atleidžia MU likvidatorių;
31.15. sprendžia kitus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose aktuose ir šiuose įstatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
32. Generalinės miškų urėdijos sprendimai turi būti įforminami raštu.
33. Valdyba:
33.1. nustato MU struktūrą;
33.2. pritaria MU darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisyklėms;
33.3. nustato MU veiklos rodiklius;
33.4. pritaria MU metinės finansinės atskaitomybės projektui bei MU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektui;
33.5. tvirtina įmonės metinius turto įsigijimo ir skolinimosi planus;
33.6. derina MU reorganizavimo sąlygas;
33.7. vykdo kitas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir šiuose įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.
34. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
35. Už veiklą valdyboje jos nariams neatlyginama.
36. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kaip posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos sprendimas yra priimtinas, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių valdybos narių. Valdybos nariais paskirti valstybės tarnautojai balsuoja pagal Generalinės miškų urėdijos duotą įgaliojimą.
37. Miškų urėdas:
37.1. organizuoja MU veiklą ir veikia MU vardu esant santykiams su kitais asmenimis;
37.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
37.3. tvirtina MU filialų ir atstovybių nuostatus, turėdamas Generalinės miškų urėdijos pritarimą, skiria bei atšaukia MU filialų ir atstovybių valdymo organus;
37.4. turėdamas valdybos išankstinį pritarimą, nustato MU taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;
37.5. parengia MU darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles;
37.6. teikia informaciją Generalinei miškų urėdijai apie MU veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, bei apie įvykius, turinčius esminės reikšmės MU veiklai;
37.7. sudaro sandorius ilgalaikio materialiojo turto pirkimui, turėdamas valdybos išankstinį pritarimą;
37.8. vienvaldiškai sudaro sandorius, išskyrus nurodytus šių įstatų 37.7 punkte;
37.9. parengia ir kartu su MU metine finansine atskaitomybe pateikia Generalinie miškų urėdijai tvirtinto sprendimo dėl MU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;
37.10. parengia MU reorganizavimo sąlygas.
38. Miškų urėdas atsako už:
38.1. MU veiklos organizavimą;
38.2. metinių miško kirtimo normų vykdymą;
38.3. privalomųjų miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbų normų vykdymą;
38.4. pranešimą Generalinei miškų urėdijai apie įvykius, turinčius esminės reikšmės MU veiklai;
38.5. MU metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir jos pateikimą kartu su auditoriaus išvada bei audito ataskaita Generalinei miškų urėdijai per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
38.6. MU veiklos ataskaitos pateikimą Generalinei miškų urėdijai;
38.7. Civilinio kodekso 2.44 ir 2.66 straipsnių, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų MU duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
38.8. viešos informacijos paskelbimą;
38.9. dokumentų ir kitos informacijos apie MU saugojimą;
38.10. MU turto valdymą, naudojimą ir disponavimą MU įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
38.11. bendros valstybinės priešgaisrinės ir sanitarinės apsaugos sistemos priemonių įgyvendinimą;
38.12. kitus veiksmus, kuriuos valstybės įmonės vadovui nustato Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, kiti teisės aktai bei šie įstatai.
39. Generalinei miškų urėdijai priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti miškų urėdą, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama Darbo kodekso nustatyta tvarka.
40. Darbo ginčai tarp miškų urėdo ir MU nagrinėjami teisme.
41. Miškų urėdas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose įstatymuose bei šiuose įstatuose, privalo padarytą žalą atlyginti MU visiškai.
42. Miškų urėdu negali būti skiriamas asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Miškų urėdas negali būti ar tapti kito juridinio asmens valdymo organo nariu, vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovu. Jeigu miškų urėdu skiriamas asmuo, kuris yra kito juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar buhalterinę apskaitą tvarkančios apskaitos tarnybos (struktūrinio padalinio) vadovas, tai per 1 mėnesį po paskyrimo miškų urėdu jis privalo atsistatydinti iš pareigų, kurias ėjo kitame juridiniame asmenyje. Miškų urėdas, pažeidęs šiame punkte nustatytą reikalavimą, įstatymų nustatyta tvarka atleidžiamas iš iki tol eitų įmonės vadovo pareigų.
Miškų urėdijos nuosavas kapitalas, turtas, finansai ir pelno paskirstymas

43. MU nuosavą kapitalą sudaro – valstybės kapitalas, privalomasis rezervas, perkainojimo rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).
44. MU valstybės kapitale žemė ir miškas neapskaitomi.
45. MU valstybės kapitalas didinamas Vyriausybės nutarimu perimant turtą iš kitų asmenų.
46. MU valstybės kapitalas mažinamas Vyriausybės nutarimu perduodant turtą kitiems asmenims, o taip pat Vyriausybės nuatrimu nurašant nekilnojamąjį ilgalaikį materialųjį turtą.
47. MU sudaro privalomąjį rezervą, kuris naudojamas tik MU nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas, panaudotas MU nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo, laikantis įstatymų nustatytos tvarkos.
48. MU perkainojimo rezervą sudaro ilgalaikio materialiojo turto, žemės ir pastatų vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus šį turtą. Perkainojimo rezervas mažinamas, kai perkainotas turtas nurašomas, nudėvimas, nukainojamas ar perleidžiamas kitiems asmenims. Perkainojimo rezervu negalima mažinti įmonės nuostolių.
49. MU valstybės perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso įmonės savininkui – valstybei.
50. Miškų urėdas Vyriausybės sprendimą perduoti MU turto dalį per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo skelbia viešai Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba raštu praneša kiekvienam kreditoriui.
51. Valstybės perduotą teisės aktų nustatyta tvarka turtą MU valdo, naudoja ir juo disponuoja šia tvarka:
51.1. savo prievolių įvykdymui, suderinus su Generaline miškų urėdija, gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė;
51.2. negali turtu laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių vykdymą;
51.3. nustato turimą ilgalaikio turto (materialaus ir nematerialaus) nusidėvėjimo (amortizacijos) metodus ir normatyvus (metais), atsižvelgiant į šio turto efektyvumo realų kitimą, bet ne mažesnius už Generalinės miškų urėdijos patvirtintus maksimalius ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus;
51.4. tvirtina pagal ilgalaikio turto grupes turto, kuris naudojamas ilgiau kaip vienerius metus, įsigijimo kainą, bet ne didesnę už Generalinės miškų urėdijos nustatytą ilgalaikio turto grupei nustatytą kainą;
51.5. derina su Generaline miškų urėdija Aplinkos ministerijai teikiamus prašymus dėl leidimo išnuomoti nekilnojamąjį ilgalaikį turtą.
52. MU ilgalaikio materialiojo turto vertinimas yra privalomas kai:
52.1. turtas įkeičiamas;
52.2. kyla abejonių dėl turto tikrosios likutinės vertės;
52.3. jis įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus.
53. Sprendimą dėl turto vertinimo įstatų 52.1, 52.2 ir 52.3 punktuose nurodytais atvejais priima miškų urėdas.
54. MU metinę finansinę atskaitomybę, ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus finansiniams metams, tvirtina Generalinė miškų urėdija. Tvirtinama tik audituota MU finansinė atskaitomybė.
55. Patvirtinta MU metinė finansinė atskaitomybė per 30 dienų nuo jos patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui.
56. MU tarpinė finansinė atskaitomybė sudaroma per 30 dienų, pasibaigus metų ketvirčiui ir pateikiama Generalinei miškų urėdijai.
57. MU pelnas paskirstomas ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos.
58. MU pelno paskirstymą tvirtina Generalinė miškų urėdija.
59. MU pelnas skiriamas:
59.1. įstatymų nustatytiems mokesčiams į biudžetą;
59.2. atskaitymams į MU privalomąjį pelno rezervą;
59.3. darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams. Darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skiriama ne daugiau kaip 1/5 paskirstytinojo pelno;
59.4. atskaitymams į kitus MU pelno rezervus;
59.5. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus.
60. MU gali būti sudaromi šie kiti rezervai:
60.1. įsigijimams virš metinio turto nusidėvėjimo (amortizacijos);
60.2. nuostoliams padengti;
60.3. nepaskirstytinieji rezervai valstybės kapitalo didinimui;
60.4. kitiems MU tikslams, nenumatytiems šių įstatų 60.1, 60.2 ir 60.3 punktuose.
61. Kiti rezervai miškų urėdo ar Generalinės miškų urėdijos siūlymu sudaromi ir naikinami ataskaitiniams metams pasibaigus, tvirtinant sprendimą dėl MU paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo.
62. MU nesumokėjus įstatymų nustatytų mokesčių, ji neturi teisės naudoti pelno kitiems tikslams.

Miškų urėdijos reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas

63. MU reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Civilinio kodekso, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. MU reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo teisinis pagrindas:
64.1. reorganizavimo procedūros pradedamos vykdyti tik Vyriausybės sutikimu, išskyrus atvejus, kai MU reorganizuoti priimamas atskiras įstatymas;
64.2. pertvarkymo procedūros vykdomos Generalinės miškų urėdijos sprendimu, išskyrus Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas išimtis;
 64.3. likvidavimo procedūros pradedamos vykdyti Generalinės miškų urėdijos sprendimu, kai yra Vyriausybės nutarimas nutraukti MU veiklą.

VALSTYBĖS ĮMONĖS RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSTATAI

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų